ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
15000 kg Стевче Богојовски Битола 16 октомври 2023
3000 парче Домашно јајце Ранковце 25 октомври 2023