ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Драги Михајлов

Град: Валандово
Адреса: с.Јосифово
Телефон:070403839
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
12 t Валандово 30 март 2020

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава