ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Зелка

Понудувач: Драги Михајлов
Локација: Валандово
Количина: 12 t
Опис на понудата: