ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
12 t Драги Михајлов Валандово 30 март 2020
30 грло Ивановски Димитар Прилеп 08 април 2020
200 грло Ramanovska Fatime Студеничани 10 април 2020
80 kg Ѓорѓи Божиновски Гази Баба 16 април 2020