ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
4 t Аце Павлов Кратово 06 септември 2019
Дистрибуција на поголеми количини парче Владимир Карпош 12 септември 2019
1000 kg Методи Марковски Берово 01 октомври 2019
парче Боге Шулески Струга 04 октомври 2019
10 t Цвете Лабоски Струга 04 октомври 2019
15 t Крсте Малески Струга 04 октомври 2019
20 t Тоде Лабоски Струга 04 октомври 2019
280 бала Влатко Мицевски Гази Баба 07 октомври 2019