ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Ристе Трајановски

Град: Битола
Адреса:
Телефон:072 244 920
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
7 t Битола 07 февруари 2020