ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Злате Масалковски

Град: Битола
Адреса: с.Кукуречани
Телефон:071 523 708
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
700 бала Битола 05 август 2020

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава