ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: Сено од луцерка

Понудувач: Злате Масалковски
Локација: Битола
Количина: 700 бала
Опис на понудата:

 Се продава луцерка 100 бали прв откос,300 бали втор откос и 300 бали трет откос во село Кукуречани битолско.