ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Тоде Лабоски

Град: Струга
Адреса: Мислшево
Телефон:071 799 330
Област на производство: Овоштарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
20 t Струга 04 октомври 2019