ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Крсте Малески

Град: Струга
Адреса: Мороишта
Телефон:071 617 582
Област на производство: Овоштарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
15 t Струга 04 октомври 2019