ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Цвете Лабоски

Град: Струга
Адреса: Мислешево
Телефон:077987579
Област на производство: Овоштарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
10 t Струга 04 октомври 2019