ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Ристе

Град: Битола
Адреса: Битола
Телефон:071 235 406
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
1000 бала Битола 10 април 2020