ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Јовче Беделовски

Град: Битола
Адреса: с.Крклино
Телефон:071 294 292
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
kg Битола 02 октомври 2020

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава