ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Атанас Којчев

Град: Неготино
Адреса: с.Долни Дисан
Телефон:075 776 825
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
t Неготино 03 септември 2021

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава