ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Деан Колевски

Град: Новаци
Адреса: с.Живојно
Телефон:076 510 439
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
12 t Новаци 06 август 2020

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава