ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понуда: 'РЖ

Понудувач: Деан Колевски
Локација: Новаци
Количина: 12 t
Опис на понудата:

 Се продава РЖ 12 тона рефус, во село Живојно, општина Новаци, Пелагонија.