ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Борис Магловски

Град: Битола
Адреса: с.Кукуречани
Телефон:075 625 124
Област на производство: Живинарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
50 парче Битола 28 јули 2020

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава