ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Злате Масалковски

Град: Битола
Адреса: с.Кукуречани
Телефон:071 523 708
Област на производство: Земјоделство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
15 t Битола 13 декември 2019