ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Понудувач: Задруга ЕКО-ОВЧЕПОЛКА

Град: Крива Паланка
Адреса: К.Паланка
Телефон:071269845
Област на производство: Сточарство

Aктивни понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава
5000 kg Крива Паланка 18 јули 2022

Изминати понуди од понудувачот
Производ Количина Единица мерка Локација Датум на објава