ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
30 грло Ѕвонко Стојковски Крива Паланка 07 јули 2020
50 парче Борис Магловски Битола 28 јули 2020
700 бала Злате Масалковски Битола 05 август 2020
12 t Деан Колевски Новаци 06 август 2020