ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
4 t Аце Павлов Кратово 06 септември 2019
1000 бала Ристе Битола 10 септември 2019
1000 kg Методи Марковски Берово 01 октомври 2019
15 t Крсте Малески Струга 04 октомври 2019
20 t Тоде Лабоски Струга 04 октомври 2019
280 бала Влатко Мицевски Гази Баба 07 октомври 2019
1000 kg Ерхан Османов Валандово 21 октомври 2019
500 kg Ацо Пејовски Валандово 21 октомври 2019
1000 kg Златко Петков Валандово 02 ноември 2019
30 t aleksandar gavriloski Кичево 28 октомври 2019
1000 kg Димов Костадин Валандово 31 октомври 2019