ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
50 парче Борис Магловски Битола 28 јули 2020
12 t Деан Колевски Новаци 06 август 2020
kg Јовче Беделовски Битола 02 октомври 2020