ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
50 парче Борис Магловски Битола 28 јули 2020
700 бала Злате Масалковски Битола 05 август 2020