ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
4 t Аце Павлов Кратово 06 септември 2019
1000 Бали парче Ристе Битола 10 септември 2019
100 бали бала Бедри Џемаил Гази Баба 12 септември 2019
Дистрибуција на поголеми количини парче Владимир Карпош 12 септември 2019