ПОНУДА-ПОБАРУВАЧКА

на земјоделски производи

Категорија Град
Производ Количина Единица мерка Понудувач Локација Датум на објава
150 kg Ангел Димитриев Пробиштип 12 декември 2019
1200 парче Ангел Димитриев Пробиштип 12 декември 2019
300 парче Ангел Димитриев Пробиштип 12 декември 2019
1500 бала Злате Масалковски Битола 13 декември 2019
15 t Злате Масалковски Битола 13 декември 2019
2500 kg Злате Масалковски Битола 13 декември 2019